czym jest muzyka? - nie wiem. Może poprostu niebem z nutami zamiast gwiazd, może mostem zaklętym, po którym instrumenty prowadzą nas...

Regulamin rekrutacji uczniów SSM II st

 1. W Społecznej Szkole Muzycznej II st. w Szczecinie rekrutacja uczniów odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686),na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r z późniejszymi zmianami.
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej SSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej            10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.
 2. Termin zgłaszania kandydatów od 1 marca do 15 września. Badanie predyspozycji do kształcenia muzycznego od 19 maja do                    30 września.
 1. Kwalifikacja kandydatów do SSM II st. w Szczecinie odbywa się na podstawie badań przydatności do nauki w szkole muzycznej. Datę badania ustala dyrektor szkoły.
 2. W celu przeprowadzenia badania dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i staje na jej czele.

 

 1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej egzamin wstępny wchodzą nauczyciele SSM II st. w Szczecinie.
 2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a)   podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji;

b)   ustalenie zakresu i tematów;

c)   podanie informacji kandydatom, czy  zakwalifikowali się czy nie  do SSM II st. w Szczecinie – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania;

d)   sporządzenia protokołu z przeprowadzonego badania.

 

 1. Szkoła może odmówić przyjęcia kandydata na wydział wokalny lub zaproponować przyjęcie w późniejszym terminie, jeżeli w trakcie postępowania egzaminacyjnego zostaną stwierdzone przeciwwskazania – związane, np. z bieżącym etapem rozwoju fizycznego – do kształcenia w tym kierunku. Powodem uniemożliwiającym przyjęcie kandydata mogą być także przeciwwskazania lekarskie oraz mierne walory głosowe.
 2. W przypadku ubiegania się przez kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza lub na semestr wyższy niż pierwszy, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej do SSM II st. w Szczecinie, albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 3. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, semestru albo roku kształcenia w SSM II st. w Szczecinie.
 4. Dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną przeprowadzającą egzamin kwalifikacyjny, w skład której wchodzą nauczyciele SSM II st. w Szczecinie.
 5. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:

a)   zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;

b)   sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.